Algemene Voorwaarden Jeugd & Dans

ALGEMENE VOORWAARDEN DANCEREACTIONvzw

DANCE REACTION vzw is een Vereniging zonder winstoogmerk, gevestigd te 9840 DE PINTE, Lijsterstraat 52. Ondernemingsnummer BE0 655 844 714 KBC BE29 7360 2421 1264

Het dagelijks bestuur van de vzw is in handen van mevrouw Rita Termote rita.termote@telenet.be of 0475 944 291

1. Algemeen

Door betaling van het lidmaatschap, het voorschot en/of het volledige deelnamebedrag, per overschrijving of contant, verklaren de danser(es) en de ouders, voogd zich akkoord:

● met alle informatie op deze webpagina “Algemene voorwaarden DanceReactionVZW”

● met alle informatie op de webpagina “Huishoudelijk reglement van DanceReactionVZW”

● met alle updates van deze beide documenten die op latere datum verschijnen, tenzij u hierop schriftelijk bezwaren indient

Op alle door DanceReactionVZW gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Gent bevoegd.

Een lidmaatschap bij DanceReactionVZW is pas geldig door :

● Het digitale inschrijvingsformulier of papieren inschrijvingsformulier af te geven of te e-mailen, of een e-mail te sturen naar rita.termote@telenet.be of info@DanceReaction.be met de vermelding van naam deelnemer (m/v) en de CODE van de groep waarbij de deelnemer (m/v) zich wenst aan te sluiten.

● én het lidgeld € 235 +  € 10 verzekering onmiddellijk in speciën te betalen of het bedrag over te schrijven naar rekeningnummer (BE29 7360 2421 1264) binnen de 5 dagen na aanmelding met CODE(s).

2. Lidmaatschap

Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan per 1 september van het schooljaar van jaar 1 en eindigen op 31 mei van het daaropvolgende jaar 2. Het lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de bovenstaande duur die ingaat vanaf 1 september van jaar 1. Het lidgeld bedraagt €235 voor het betreffende schooljaar. Lidgeld is vrij van BTW. Bijkomende kosten betreffende extra activiteiten zijn inclusief 21% BTW.

2.1. Annulatievoorwaarden

Schooljaar activiteiten Indien uw kind vóór de derde maandag van de maand september van het lopend schooljaar beslist om niet meer te komen naar een activiteit dan kan u kiezen voor een andere reeks waar nog plaats is. Of u schrijft uw kind schriftelijk uit en u krijgt het reeds betaalde bedrag verminderd met €20 administratiekosten terug, ten laatste op het einde van de maand oktober die daarop volgt. Indien er op de derde maandag van september te weinig inschrijvingen zijn voor een bepaalde activiteit, dan zal deze activiteit worden geannuleerd en kan uw kind een andere activiteit kiezen waar nog plaats is, of krijgt u uw geld terug. Een les(senreeks) bij DanceReactionVZW is niet verbonden aan een choreograaf/instructeur/lesgever(m/v)/zaal/locatie. DanceReactionVZW kan een lesgever/choreograaf/instructeur/trainer (m/v) door een andere lesgever/choreograaf/instructeur/trainer (m/v) vervangen en de locatie/zaal en begin-/einduren van de activiteiten wijzigen teneinde de lessenreeks te laten doorgaan. Ouders of voogden gaan een engagement aan voor één schooljaar van 1 september tot eind mei. Als een danser(es) stopt of enkele activiteiten mist – na de derde week van september – om welke reden ook (zoals bijvoorbeeld : gezinssituatie, blessure, huiswerk, examens, geen zin meer, verandering van lesgever (m/v)/ verandering van locatie, verandering van begin- of einduur activiteit … of andere reden) wordt dit niet aanvaard als een geldige annulatie en kan er geen terugbetaling plaatsvinden.

Het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst om zwaarwichtige medische redenen kan alleen middels een aangetekend schrijven gericht aan DanceReactionVZW, Lijsterstraat 52, 9840 De Pinte en is enkel mogelijk op medische gronden waarbij de deelnemer/deelneemster minstens 6 maanden ongeschikt verklaard wordt om te dansen. Hiervoor is een doktersverklaring vereist ten laatste voorgelegd op de eerste afwezigheidsdatum.

3. Privacy & GDPR

DanceReactionVZW eerbiedigt de bepalingen van de Wet tot de bescherming van de persoonsgegevens van 8 december 1992 de de Europese GDPR wetgeving. DanceReactionVZW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en deze van uw minderjarige kinderen. Deze gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, om u te informeren over nieuwe producten en diensten van DanceReactionVZW. U heeft recht op inzage en verbetering van uw gegevens. Daartoe dient u DanceReactionVZW schriftelijk ervan in te lichten via het e-mailadres info@DanceReaction.be . DanceReactionVZW stelt deze gegevens onder geen enkel beding ter beschikking van derden, behoudens bij gerechtelijke dwangmatigheid en op formeel verzoek van de gerechtelijke autoriteiten. De uitgebreide uitleg rond deze staat op de website http://www.dancereaction.be

4. Aansprakelijkheid

DanceReactionVZW sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar leden of iedere derde persoon uit, met uitzondering van de wettelijke bepalingen terzake.

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. Noch DanceReactionVZW, noch zijn vrijwilligers of medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen tijdens de activiteiten van de vereniging, waar deze ook plaatsvinden.

Alle dansers en danseressen zijn verzekerd bij http://www.Fedes.be tegen lichamelijke ongevallen en voor Burgerlijke Aansprakelijkheid DanceReactionVZW verwijst hierbij formeel naar de polis die bij FEDES ter inzage ligt op de maatschappelijke zetel van DancereactionVZW.De bijdrage voor verplichte verzekering bedraagt +€ 10. DanceReactionVZW is lid van de dansfederatie http://www.Fedes.be

5. DanceReactionVZW huisreglement

1. Het lid is op de hoogte dat DanceReactionVZW bepaalde huisregels hanteert. Deze huisregels zijn te raadplegen op

http://www.DanceReaction.be . Het huisreglement is opgesteld om het goede verloop van de activiteiten ordelijk en in alle veiligheid te laten verlopen.

2. DanceReactionVZW kan te allen tijde gemotiveerd de toegang tijdelijk of definitief weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft. Zijn onder meer hier van toepassing: agressief of onbetamelijk taalgebruik of gedrag jegens andere leden of medewerkers; zich bevinden in kennelijke staat van dronkenschap; gebruik en verhandelen van drugs en het plegen van overtredingen en misdrijven tijdens de activiteiten van DanceReactionVZW. Vallen hier ook onder elke handeling of uiting van mening, weze het verbaal of schriftelijk zoals bv. op Facebook, waarbij de DanceReactionVZW rechtstreeks of onrechtstreeks schade zou kunnen lijden. Deze lijst is niet limitatief en elke situatie zal apart en in overleg met de ouders of voogd en Raad van Bestuur besproken worden.

3. DanceReactionVZW behoudt zich, in deze gevallen, het recht voor om een lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt. In dat geval zal de beslissing gemotiveerd zijn en schriftelijk betekend worden aan het lid, voogd of ouders door de Raad van Bestuur.

6. Laattijdige betaling

DanceReactionVZW behoudt zich het recht voor de toegang te weigeren aan de danser(es) wiens lidgeld niet tijdig (na 15 september) betaald werd. Tevens dienen de ouders of voogd te weten dat een danser(es) wiens lidgeld niet betaald werd op de gestelde termijn, NIET verzekerd is tegen lichamelijke ongevallen. Na een eerste betalingsherinnering wordt bij niet-betaling de deurwaarder ingezet op kosten van de wanbetaler.

7. Overmacht

Er is sprake van overmacht als DanceReactionVZW in de onmogelijkheid is om zijn engagement naar de leden na te leven omwille van een onvermijdbare reden waar DanceReactionVZW zelf geen schuld aan heeft, zoals bv natuurrampen, terrorisme, epidemie, brand,….(niet-limitatieve lijst). In dat geval wordt de volgende procedure toegepast. De leden krijgen zo snel mogelijk gecommuniceerd hoe de (tijdelijke) opschorting van de gewone activiteiten zal aangepakt en gecompenseerd worden. Het aangeboden alternatief voor de reguliere werking kan zijn het verschuiven van de lessen in de tijd, de lessen vervangen door online of gestreamde lessen, een voucher of tegoedbon aanbieden, een combinatie van voorgaande, …(niet-limitatieve lijst). In geen geval wordt reeds betaald lesgeld terugbetaald. DanceReactionVZW kiest naargelang de situatie welk alternatief het zijn leden aanbiedt. De cursisten kunnen niet zelf kiezen welk alternatief zij verkiezen. DanceReactionVZW zal steeds in eer en geweten zoeken naar de beste oplossing voor zowel de choreografen, de deelnemers, als de organisatie.

8. Slotbepaling

Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en alle informatie in deze algemene voorwaarden van DanceReactionVZW te accepteren.